-*+-*+-*+-*+-*HybriD StygmA MUL71M3D14...+*-+*-+*-+*-+*-+
HybriD StygmA: abril 2011